Local Shooting Resources

Facilities

Inyokern Trap & Skeet                            Website 

Ridgecrest Gun Range Association     Website

Robbers Roost Vigilantes                       Website

Sierra Desert Gun Club                            Website                                                                                                                . 

Gun Shops

Bell's Gun Shop    (760) 382-0486    Facebook

Firequick                 (760) 371-0692    Facebook
Guns4Us                  (760) 375-1004    Website
K&W Guns               (760) 793-1701    Facebook                                                                                                              . 

Instructors

High Desert Defense                                           Website          

Courtney Foster             (806) 282-8160                                    
Joe Melendez                  (760) 384-8838        
Final Option                     (760) 608-1522        Facebook       
Dave Shipley                    (760) 377-5303        Website          

Bill Sumners                     (760) 371-0692
Sharon & Dan Wright     (760) 382-0977                                                                                                                                      . 

Organizations

California Deer Association            Website

Friends of the NRA                             Website

Quail Forever                                        Website

Rocky Mountain Elk Foundation   Website                                                                                                                      .