Local Shooting Resources

Facilities

Inyokern Trap & Skeet                             Website 

Robbers Roost Vigilantes                         Website

Sierra Desert Gun Club                            Website                                                                                                                . 

Gun Shops

Bell's Gun Shop        (760) 382-0486       Facebook

Firequick                 (760) 371-0692        Facebook
K&W Guns               (760) 793-1701        Facebook                                                                                                              . 

Instructors

Desert Divas Defense       (214) 403-9354         Facebook     Website

High Desert Defense        (760) 608-1413

Courtney Foster               (806) 282-8160                                    
Final Option                    (760) 608-1522         Facebook       
Bill Sumners                     (760) 371-0692

Sharon & Dan Wright       (760) 382-0977                                                                                                                                      . 

Organizations

California Deer Association                  Website

Friends of the NRA                              Website

Quail Forever                                      Website

Rocky Mountain Elk Foundation            Website                                                                                                                      .