Local Shooting Resources

Facilities

Inyokern Trap & Skeet                             Website 

Ridgecrest Gun Range Association     Website

Robbers Roost Vigilantes                       Website

Sierra Desert Gun Club                            Website                                                                                                                . 

Gun Shops

Bell's Gun Shop    (760) 382-0486    Facebook

Firequick                 (760) 371-0692    Facebook
Guns4Us                  (760) 375-1004    Website
K&W Guns               (760) 793-1701    Facebook                                                                                                              . 

Instructors

Desert Divas Defense       (214) 403-9354         Facebook     Website

High Desert Defense        (760) 608-1413

Courtney Foster                 (806) 282-8160                                    
Final Option                         (760) 608-1522         Facebook       
Bill Sumners                         (760) 371-0692

Sharon & Dan Wright        (760) 382-0977                                                                                                                                      . 

Organizations

California Deer Association            Website

Friends of the NRA                              Website

Quail Forever                                        Website

Rocky Mountain Elk Foundation   Website                                                                                                                      .